Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

 

 

 (English version below)

SENSE OF MUSIC VAN START

Komend weekend gaat Sense of Music van start. Sense of Music is het muziekprogramma in het Klankbodempaviljoen van Dré Wapenaar. In dit bijzondere Klankbodempaviljoen zit het publiek in en tegen de klankkast. Tijdens Sense of Music worden wekelijks enkele concerten uitgelicht van de programmering.

Zaterdag 16 september:
16.00 uur     Marnix van de Poll met werken van Philip Glass, JacobTV en meer
20.00 uur     Jazz van Jeroen van Vliet met Mete Erker

Voor de volledige programmering en tickets,  kijk op onze website.

klankbodempaviljoen.jpg
Klankbodempaviljoen op de landtong 2017, Klankbodempaviljoen in 2013 door Kooijker fotografie


DE GEVOELIGE TOON VAN EIGENZINNIGE PIANIST MARNIX VAN DE POLL

Na het openingsconcert op vrijdag kunt u zaterdagmiddag genieten van de pianist Marnix van de Poll. Van de Poll is eigenzinnig en zijn pianospel kenmerkt zich door zijn gevoelige toon en voorliefde voor Russische componisten vanwege de muzikale diepte en lyriek.
Van de Poll speelt bijna net zo vaak op ongewone locaties als op reguliere plekken. Zo speelde de pianist al in de Japanse tuinen in Clingendael, in de duinen tijdens Oerol en op een pontje over het IJ in Amsterdam. Het Klankbodempaviljoen mag met haar bijzondere akoestiek en plaatsing op onze landtong niet ontbreken.

Laat u op zaterdagmiddag meevoeren op de contemplatieve klanken van de Japanse Takashi Yoshimatsu. Van de Poll speelt daarnaast de bijpassende andere werken Mad Rush van Philip Glass, maar ook van de onbekendere Armeense componist Komitas en stukken uit Pianoboek 2 van JakobTV staan op het programma. “Marnix brengt met zijn virtuoze pianospel en zijn ongedwongen verhalen de muziekgeschiedenis op innemende wijze tot leven.” – Rick de Leeuw, muzikant, schrijver, dichter. Bekijk en luister hier naar de Pleiades Dances (Takashi Yoshimatsu) door Marnix van de Poll.

Zaterdag 16 september, 16.00 uur
Tickets en meer informatie via onze website


marnixvdpoll.jpg
Marnix van der Poll door Alejandra Nettel


JAZZGROOTHEDEN VULLEN KLANKBODEMPAVILJOEN MET LYRIEK EN ENERGIE

’s Avonds klinkt een heel ander genre muziek in het Klankbodempaviljoen. Twee grote jazzmuzikanten, Jeroen van Vliet en Mete Erker, treden op in het Klankbodempaviljoen. Samen staan zij garant voor lyrische muziek en veel energie die het Klankbodempaviljoen vult. Niet voor niks won Jeroen van Vliet de prestigieuze Buma Boy Edgar Prijs en wordt Mete erker een van Nederlands meest originele saxofonisten genoemd.

Pianist Jeroen van Vliet is een meester van de nuance en subtiliteit. De lijst met bijzondere samenwerkingen en awards van Jeroen van Vliet is lang. De pianist ontving naast de Buma Boy Edgar Prijs o.a. de North Sea Jazz Compositieprijs. Daarnaast had hij een onderscheidende rol in het werk Gatecrash van trompettist Eric Vloeimans en maakte naam door samenwerkingen met o.a. altsaxofonist Paul van Kemenade. “Van Vliet maakt muziek waarin je je verliest. Hij behoort tot de paar grote dichters van de Nederlandse geïmproviseerde muziek. Een warm persoon die zich nooit laat verleiden om in onnodig gecompliceerde vormen te musiceren, maar altijd trouw is aan de mooie klank. Juist deze klank vormt de inhoud, de dimensie, de diepgang. Hierin is Van Vliet ongenadig geloofwaardig.” Juryrapport Buma Boy Edgar Prijs.

Van Vliet speelt deze avond samen met saxofonist Mete Erker. Erker zijn expressieve spel doet denken aan een combinatie van rauwe energie en lyriek, geïnspireerd op de grote jazztenoren uit de jaren ’60. Zijn muziek kent u wellicht van zijn saxofoonkwartet Artvark waarmee hij al meer dan 10 jaar in binnen- en buitenland speelt. Erker speelde met internationale grootheden als Peter Erskine, David Liebman, Dudu Ndiaye Rose en Winston Mankunku, en draait al jaren mee in de top van de Nederlandse scene (Benjamin Herman, Jesse van Ruller, New Cool Collective, Zuco 103 en Beef).

Samen brachten Jeroen van Vliet en Mete Erker al meerdere cd’s uit en werken regelmatig samen, zowel als duo als in samenwerking met andere muzikanten. Ook in deze samenwerkingen roemt men steeds weer de originaliteit en energie die zij over weten te brengen op de luisteraar. Afgelopen zomer heeft u ze wellicht gehoord op North Sea Jazz als Moon Trio en komend weekend in het Klankbodempaviljoen. Bekijk hier een ander concert op een bijzondere locatie van Jeroen van Vliet en Mete Erker.

Zaterdag 16 september, 20.00 uur
Tickets en meer informatie via onze website
Dit concert is tot stand gekomen i.s.m. November Music

vliet_erker.jpg
Jeroen van Vliet, Mete Erker
Sense of Music is tot stand gekomen met de steun van:

logos2017.jpg

 

 

 


 

THE KICK OFF OF SENSE OF MUSIC

This weekend, Sense of Music will start. Sense of Music is the music program in the Sound Pavilion of Dré Wapenaar. In this special Sound Pavilion, the audience is sitting in and against the sound box. Every week there are a few concerts highlighted from the Sense of Music program.

Saturday 16 September:
16.00 hrs     Marnix van de Poll with work of Philip Glass, JacobTV and more
20.00 hrs     Jazz by Jeroen van Vliet and Mete Erker

For the full music program, please check out our website

klankbodempaviljoen.jpg
Sound Pavilion on our land 2017, Sound Pavilion in 2013


the SENSITIVE TOUCH OF PECULIAR PIANIST MARNIX VAN DE POLL

On Saturday afternoon, after the opening concert,  you can enjoy the piano play by Marnix van de Poll. Van de Poll is peculiar and his piano play is characterized by his sensitive tone and love for Russian composers because of their musical depth and lyric.
Van de Poll plays almost as often on unusual locations as in regular places. For example, the pianist already played in the Japanese gardens of Clingendael, in the dunes during Oerol and on a ferry on the IJ in Amsterdam. The Sound Pavilion can not be missed with the special acoustics and placement on our spit.

On Saturday afternoon let yourself get carried away by the contemplative sounds of  the Japanese Takashi Yoshimatsu. Van de Poll also plays other fitting works like Mad Rush by Philip Glass, but also from the unknown Armenian composer Komitas, and pieces from Pianoboek 2 by JakobTV are on the program. "With his virtuose piano play and his casual way of storytelling, Marnix brings the music history to life in a very engaging way." - Rick de Leeuw, musician, writer, poet. Watch and listen to the Pleiades Dances (Takashi Yoshimatsu) by Marnix van de Poll here.

Saturday 16 September, 16.00 hrs
Tickets via our website


marnixvdpoll.jpg
Marnix van der Poll by Alejandra Nettel


JAZZ GREATNESS FILLS THE SOUND PAVILION WITH ENERGY

In the evening a very different genre music fill the Sound Pavilion. Two big names from the jazz world, Jeroen van Vliet and Mete Erker, perform in the Sound Pavilion.
Together they guarantee lyrical music and a lot of energy that fills the Sound Pavilion. Jeroen van Vliet won the prestigious Buma Boy Edgar Award and Mete Erker is called one of the Dutch most original saxophonists.

Pianist Jeroen van Vliet is a master of nuance and subtlety. The list of special partnerships and awards by Jeroen van Vliet is long. The pianist received, besides the Buma Boy Edgar Award, the North Sea Jazz Composition Award. Ha also had a distinctive role in the work Gatecrash of trumpeter Eric Vloeimans, and made name  by collaborations with, among others, alt saxophonist Paul van Kemenade. "Van Vliet makes music in which you lose yourself. He belongs to the few great poets of Dutch improvised music. A warm person never tempted to music in unnecessarily complicated forms, but always loving the beautiful sound. This sound is the content, the dimension, the depth. In this, Van Vliet is unfaithfully credible." Jury report Buma Boy Edgar Award.

This evening Van Vliet plays with saxophonist Mete Erker. Erker his expressive play reminds us of a combination of raw energy and lyric, inspired by the great jazztenors from the 1960s. His music may be known from his Artvark saxophone quartet, in which he has played for over 10 years in the Netherlands and abroad. Erker played with international celebrities like Peter Erskine, David Liebman, Dudu Ndiaye Rose and Winston Mankunku, and has been in the top of the Dutch music scene for years (Benjamin Herman, Jesse van Ruller, New Cool Collective, Zuco 103 and Beef).

Together, Jeroen van Vliet and Mete Erker have already released several CDs and work together regularly, as well as duo and in collaboration with other musicians. Again in these co-operation, the originality and energy they bring  across to the listener is repeatedly praised. Last summer, you might have heard them at North Sea Jazz Festival as Moon Trio and next weekend you have the chance to wtch them at the Sound Pavilion. Listen to another concert on a special location of Jeroen van Vliet and Mete Erker here.

Saturday 16 september, 20.00 hrs
Tickets via our website
This concert is organized together with November Music

vliet_erker.jpg
Jeroen van Vliet, Mete Erker
Sense of Music with support of:

logos2017.jpg

 

                                     Online versie Afmelden