Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

 

 

 (English version below)


Finissage Cross Works

Graag nodigen wij u uit voor de finissage van de tentoonstelling Cross Works. Zondag 30 juli is de laatste dag van het eerste deel van het seizoen en daar maken we een bijzondere dag van. U kunt nog de hele dag komen kijken naar de werken en onderzoeken, in gesprek gaan met kunstenaars, de films op de bovenverdieping bekijken en de laatste presentaties bijwonen.

In de hal is vanaf half april veel bedrijvigheid geweest. Zes kunstenaars verhuisden hun studio naar de hal waar werd onderzocht, geëxperimenteerd, gepraat met elkaar en bezoek maar vooral werd gecreëerd. Nieuwe werken zijn ontstaan: veelal af, soms in een tussenfase naar een volgende stap. Kijken was de boodschap van Rudi Fuchs aan het bezoeker tijdens de opening van Cross Works, en dat is veel gedaan. Kijken en zien, in gesprek gaan over wat er te zien is en daarmee de kunst aangaan, voelen en begrijpen.

David Jablonowski, Sarah Pichlkostner en Tim Matthijssen geven tijdens de finissage een presentatie over hun werk bij DordtYart. Zij hebben individueel en samen gewerkt, binnenin de hal en op het buitenterrein van DordtYart. Op de landtong is daarmee een ware beeldentuin vol verschillende materialen en vormen ontstaan. De presentatie vindt plaats om 15.00 uur, waarna we met zijn alle het eerste deel van het seizoen afsluiten met een feestelijke borrel!

Finissage DordtYart, zondag 30 juli
11.00 uur     Hal Open
15.00 uur     Presentatie David Jablonowski, Sarah Pichlkostner en Tim Matthijssen
16.00 uur     Feestelijke afsluiting Cross Works

 

finissage.jpg


Presentaties kunstenaars

In juli hebben de kunstenaars presentaties gegeven over hun werkperiode en researches bij DordtYart. Bijzondere verhalen van de kunstenaars en gastsprekers, mooie beelden en er werd gezongen en gedanst in het licht van de ondergaande zon.

bogaert3.jpg

Maurice vertelde over zijn inspiraties en het ontstaan van de draaiende camera obscura. Na een vraag van Roel Arkesteijn over de plaats van Maurice binnen de beeldende kunst, film en theater zei Maurice: ik zie mezelf eigenlijk als een regisseur van mijn installaties.

bergmans4.jpg

Pieke sprak over tijd en tijd stilzetten in de natuur. In de hal toont ze haar experiment tot zover.

wannet3.jpg

Kunstenaar (en partner van Stan Wannet) Leila Anderson interviewt Anthony Akinbola, Chen Rongxin en Stan Wannet over hun werkperiode en het ontstaan van hun nieuwe installatie. In de hal vertaalt het nieuwe wezen de informatie van de orakelsoep naar de bezoekers.

martensvisser3.jpg

Michiel Martens en Jetske Visser (Martens & Visser) vertelden over het ontstaan van de Holons, en het nieuwe werk in de hal: een installatie waarbij draaiende stroken plastic als een waterval de hal in valt.

berkum2.jpg

Boris van Berkum sprak over zijn projecten en aanrakingen met de Wintigemeenschap, waarna er werd gezongen, gedanst en gegeten in de hal.


Sense of Sound / Sense of Music

Na 30 juli gaat de hal tijdelijk dicht om de tentoonstelling Cross Works af te bouwen en de nieuwe tentoonstelling op te bouwen. Op 19 augustus openen de deuren van de hal weer voor het tweede deel van het seizoen: Sense of Sound. De hal van DordtYart is dan gevuld met geluidsculpturen, installaties, performances en muziekoptredens. Zowel de geschiedenis van de geluidskunst als de nieuwe generaties geluidswerken zijn hoor- en zichtbaar. Met werken van o.a. Dick Raaijmakers, Paul Panhuysen, Hans van Koolwijk, Nico Parlevliet, Maria Barnas, Tamar Harpaz en Elise ’t Hart.

Op het buitenterrein van DordtYart herbouwt kunstenaar Dré Wapenaar zijn klankbodempaviljoen, een uniek muziekpaviljoen waarin je niet alleen de muziek hóórt, maar ook voelt. Het programma in dit paviljoen bestaat uit zestien voorstellingen van verschillende groepen muzikanten, variërend van minimal music tot klankkunstexperimenten en klassieke stukken. Kijk hier voor meer informatie, het programma en de kaartverkoop.

sense_of_sound.jpg

Paul Panhuysen, Ginger Strings (foto: Pieter Boersma) / Hans van Koolwijk, Bellenframe (foto: M Henni) / Tamar Harpaz, March Madness Ad van Buuren, Muziek voor de Wind (foto: Verbeke Foundation) / Elise ’t Hart & Nils Davidse, Organa / Nico Parlevliet, De Zee
mondriaanfonds_logo_diap.jpg

 

 


 


Finissage Cross Works

We would like to invite you all to the finissage of the exhibition Cross Works. Sunday July 30 is the last day of the first part of the season and we will make it a very special one. You can still see all works and researches, talk to the artists, watch the films on the second floor and attend the last presentations.

A lot of activity has been taking place in the hall since mid-April. Six artists moved their studio to DordtYart, where they did research, experimented, talked to each other and visitors, but mainly created. New works have arisen, ofter finished, sometimes in an intermediate stage to a next step. Look, was the message Rudi Fuchs gave to the visitor during the opening of Cross Works. And that has been done a lot. Look and see, talk about what you see and thereby engage the art, feel it and understand it.

David Jablonowski, Sarah Pichlkostner and Tim Matthijssen will give presentations during the finissage about their work at DordtYart. They worked individually and together, inside the hall and in the outside area. The site is thus a true sculpture garden with different materials and shapes. The presentation is at 15.00 hrs, after that we'll end the first part of the season with a festive drink!

Finissage DordtYart, Sunday July 30
11.00 hrs     Hall Open
15.00 hrs     Presentation David Jablonowski, Sarah Pichlkostner and Tim Matthijssen
16.00 hrs     Festive drinks and cheers to Cross Works

finissage.jpg


Artist presentations

In July, artists gave presentations about their work, work processes and researches at DordtYart. Special and interesting stories by the artists and guest speakers, beautiful images and even singing and dancing people in the light of the setting sun.

bogaert3.jpg

Maurice told us about his inspirations and the arise of the turning Camera Obscura. Maurice: actually, I see myself as a director of my installations.

bergmans4.jpg

Pieke spoke about time and freezing time in the nature. In the hall Pieke showed us her expiriments till now.

wannet3.jpg

Artist (and partner of Stan Wannet) Leila Anderson interviewed Anthony Akinbola, Chen Rongxin and Stan Wannet about their work period and the arise of their new installation. In the hall this new creature translated the information of the oracel soup tot he visitors.

martensvisser3.jpg

Michiel Martens and Jetske Visser (Martens & Visser) about how the Holons were made and about their new work in the hall: an installation in which plastic strips turn around like a waterfall is falling into the hall.

berkum2.jpg

Boris van Berkum spoke about his projects and how he got in contact with the Winti community. After that we sung, danced and ate in the hall.


Sense of Sound / Sense of Music

After July 30, the will close temporarily to finish the exhibtion Cross Works, and to build the new exhibition. On August 19 the doors of DordtYart will be open again for the second part of the season: Sense of Sound. The hall is then filled with soundsculptures, installations, music and performances. Both the history of sound art and the new generation is visible and audible. With works by among others Dick Raaijmakers, Paul Panhuysen, Hans van Koolwijk, Nico Parlevliet, Maria Barnas, Tamar Harpaz and Elise 't Hart.

On the outside area of DordtYart artist Dré Wapenaar will rebuild his Klankbodempaviljoen, a unique music pavilion in which you not only hear the music, but also feel.

sense_of_sound.jpg

Paul Panhuysen, Ginger Strings (photo: Pieter Boersma) / Hans van Koolwijk, Bellenframe (photo: M Henni) / Tamar Harpaz, March Madness Ad van Buuren, Muziek voor de Wind (photo: Verbeke Foundation) / Elise 't Hart & Nils Davidse, Organa / Nico Parlevliet, De Zee
mondriaanfonds_logo_diap.jpg 
 

                                     Online versie Afmelden