Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

 

 

 (English version below)


Cross Works toont samenwerking

De aanleiding voor de opdrachten aan de kunstenaars voor Cross Works is de hal zelf en zijn geschiedenis. De locatie vraagt om werken met een grote fysieke zichtbare of anderszins nadrukkelijke aanwezigheid, werken die refereren aan wat zich aan werkzaamheden in de hal heeft afgespeeld. Er werd daar iets gemaakt, geassembleerd, er werd gesleuteld, geboord, gehamerd, kortom creatie.

Inmiddels sluiten we de 3e week van het nieuwe seizoen af. De vroeger aanwezige energie van de scheepsbouwers zijn nu ook weer voel- en zichtbaar in de hal:

- Vier werkplaatsen zijn ingericht waar technieken onderzocht en toegepast worden
  door de kunstenaars, als mede worden deze media ingezet binnen de hedendaagse kunst.

- Het idee / concept wordt als uitgangspunt gehanteerd bij de opdracht,
  met ruime vrijheid voor de verbeelding, intuìˆtie en vakmanschap van de kunstenaar.

- Er is een actief en enthousiasmerend opdrachtgeverschap met kunstenaars die nieuwe
  wegen zoeken en de kans grijpen om nieuwe technieken toe te passen in hun concepten.

- De vorm van samenwerken: het bij elkaar brengen van de kunstproducenten,
  kunstenaars - DordtYart - professionals en de bezoekers.

bogdoe.jpg

Kunstenaars Maurice Bogaert en Sofie Doeland werken aan hun Camera Obscura, en (ver)draaien ons beeld.

berhei.jpg

Kunstenaar Pieke Bergmans en haar assistenten Marit Heinen en Wendeline Thole conserveren de natuur.

wanakiron.jpg

De eerste ideeën van kunstenaars Stan Wannet, Anthony Akinbola en Chen Rongxin gaan via Google translate naar een borrelende pan die het publiek antwoorden geeft.

jabpic.jpg

David Jablonowski en Sarah Pichlkostner in de greppel, gravend naar ruimte.

jabjak.jpg

Daarnaast werkt David samen met Brendan Jaks aan zijn installatie voor ArtZuid.

 

BIJDRAGE MONDRIAAN FONDS OPDRACHTGEVERSCHAp

Positief nieuws: het Mondriaan Fonds heeft voor het 5e jaar op rij een bijdrage in het kader van opdrachtgeverschap verleend aan DordtYart. Dit betekent niet alleen ruimere budgetten voor de kunstenaars die aan het werk zijn maar bovenal een positieve beoordeling van het programma Cross Works.

Volgens Birgit Donker (directeur Mondriaan Fonds) die het mooie nieuws zelf in de hal kwam bevestigen, is er iedere jaar weer sprake van een juiste beoordeling en evaluatie.

Over GlassFever schreef het Mondriaan Fonds ons:

Uit uw eindrapportage blijkt dat u zich op bijzondere wijze hebt opgesteld als opdrachtgever voor hedendaagse kunst. Wij waarderen de manier waarop u kunstenaars kennis hebt doen maken met het glasambacht, in samenwerking met de Berengo Studio’s in Murano. Ook hebt u verschillende doelgroepen bij het de werken en het glasambacht kunnen betrekken waaronder museum- en kunstgroepen, leerlingen, scholieren en studenten.

mf2017.jpg


Rondleidingen DordtYart

Sluit aan bij één van de gratis rondleidingen bij DordtYart! Met uitleg over Cross Works, de kunstenaars, de kunstwerken en de lopende researches. Aanmelden kan via info@dordtyart.nl. De eerste rondleiding vindt plaats op zaterdag 27 mei (14.00 uur). Kijk in de agenda voor meer data. (let op, u betaalt wel gewoon uw entree van €7,50).
mondriaanfonds_logo_diap.jpg

 

 Cross Works brings collaboration

The artistic matter relating to the content for the assignments to the artists for Cross Works is the hall itself and its history. The location requires work with a large physical visible or otherwise explicit presence, works referring to what all happened in the hall. Something was made, assembled, builded, drilled, hammered, in a word; creation.

Meanwhile at DordtYart we finished the 3rd week of the new season. The activities in the past are now also tangible and visible in the hall:

- Four workshops are build where techniques are researched and applied
  by the artists, as well as these media are used in contemporary art.

- The idea / concept is used as a starting point for the assignment, with
  room for the imagination, intuition and the professionalism of the artist.

- There is an active and enthusiastic workforce with artists seeking new ways
  and taking the opportunity to apply new techniques in their concepts.

- The form of collaboration: bringing together the art producers,
  artists - DordtYart - professionals and the visitors.

bogdoe.jpg

Artists Maurice Bogaert and Sofie Doeland working together on a Camera Obscura, and (re)turn our image.

berhei.jpg

Artist Pieke Bergmans and her assistants Marit Heinen and Wendeline Thole preserve nature.

wanakiron.jpg

The first ideas of artists Stan Wannet, Anthony Akinbola and Chen Rongxin get via Google translate into a boiling pan that gives answers to the public.

jabpic.jpg

David Jablonowski and Sarah Pichlkostner in the ditch, digging into space.

jabjak.jpg

Besides that, David works together with Brendan Jaks on his new installation for ArtZuid.

 

GRANT FOR COMMISSIONING ART

Positive news: for the 5th year we’re funded by the Mondriaan Fund in context of commissioned art. This doesn’t only mean more budget for the artists and DordtYart, but above all a positive appreciation for the programme Cross Works.

According to Birgit Donker (director Mondriaan Fund), who confirmed the news by herself, there is a good assessment and evaluation every year. In 2016 (GlassFever) the Mondriaan Fund wrote:

From your final report, we find that you commissioned contemporary art in a very special way. We appreciate the way artists are acquainted with the craft of glass, in collaboration with the Berengo Studios in Murano. Also you involved various groups into working with glass and the glass world, including museums, art groups and students.

mf2017.jpg
mondriaanfonds_logo_diap.jpg 
 

                                     Online versie Afmelden