Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

* Verplicht


 

 

 

 (English version below)


Dordtyart 2018

In het laatste weekend van april gaan de deuren van de Biesboschhal open voor het nieuwe seizoen DordtYart 2018! Ook dit jaar sluit de tentoonstelling aan bij de voorbije tijd, toen er in de hal nog werd gehamerd, geboord, gesleuteld, kortom: gecreëerd. Nu zijn het kunstenaars die in hun tijdelijke studio op zoek gaan naar nieuwe toepassingen en verhalen. DordtYart biedt hen een plek om spelenderwijs te experimenteren en geeft daarmee ruimte aan verbeelding, intuïtie en vakmanschap. U als bezoeker krijgt de unieke gelegenheid om de kunstenaars in hun werkproces te volgen en met hen daarover in gesprek te gaan.


opening2018.jpg


OPENINGSWEEKEND 28 & 29 APRIL

28 april, om 15.00 uur opent Folkert de Jong de tentoonstelling. Ook wordt er een bijzondere performance gegeven door kunstenaar Julien Thomas en zijn de kunstenaars het hele weekend in hun nieuwe werkplaats aanwezig. Tijdens het openingsweekend kunt u een seizoenkaart voor DordtYart 2018 aanschaffen voor een speciale prijs van €12,50.

De hal is voor bezoekers open gedurende het pinksterweekend (van vrijdag 18 mei t/m maandag 21 mei) en daarna elke drie weken van vrijdag tot en met zondag en op 22 juli de finissage,
zie www.dordtyart.nl

Vanaf 1 september staat DordtYart anderhalve maand in het teken van de hedendaagse geluidkunst tijdens de tentoonstelling Science of Sound.


artists2018.jpg
Inti Hernandez, Kim Habers, Sander Breure & Witte van Hulzen, Jan Kees van Kampen, Marloes van Son, Femke Schaap


KUNSTENAARS 2018

Sander Breure & Witte van Hulzen plaatsen in de hal een aantal gebeeldhouwde acteurs van diverse materialen als brons en keramiek. In DordtYart vervolgen ze hun onderzoek naar hoe deze acteurs zich verhouden tot hun publiek, hun decor, de ruimte, en tot de kunst. Met een speciaal geplaatste oven in de hal experimenteren zij verder o.a. met klei.

Kim Habers & Yvon Ariese werken bij DordtYart op het buitenterrein, zoekend naar verschillende manieren om tekeningen om te zetten naar sculpturale buitenwerken. Materiaalonderzoek ontstaat vanzelf: hoe kan dit alledaagse materiaal vouwbaar blijven en weersbestendig worden? In de hal toont Kim de Verwoeste Luchtbrug, gemaakt voor Into Nature 2016.

Edwin van der Heide duikt met zijn opnameapparatuur in het water van de haven van DordtYart. Een maand lang verzamelt hij gegevens, tonen en golven die het begin vormen van een nieuw onderzoek. Daarnaast assisteert Edwin enkele kunstenaars in de hal tijdens de werkperiode bij hun experimenten.

Inti Hernandez plaatst in DordtYart één van zijn acht amfitheaters: Encounter Place, first variation. In de hal werkt hij in de houtwerkplaats verder aan verschillende projecten waarbij hij de taal van architectuur en industrieel ontwerpen gebruikt om ‘common sense’ te brengen in de hedendaagse kunst. Hij experimenteert hierin niet alleen met zijn objecten, maar ook met de beleving van de toeschouwer.

Jan Kees van Kampen plaatst de waterinstallatie Lingua Franca in de hal, waarbij water in beweging wordt gebracht met behulp van geluid. Hij werkt verder aan verschillende mechanische, elektronische en scenografische alternatieven en maakt zijn oorspronkelijke uitgangspunten inzichtelijker en diepgaander; de notie van een dialoog tussen twee machines (dan wel tussen mens en machine).

Femke Schaap toont video-installaties waarin ze film en animatie presenteert op uitgesneden schermen en objecten: videomapping.  Ze onderzoekt de sculpturaliteit, tastbaarheid, objectmatigheid versus de projecties in haar werk. Daarnaast zal ze op het buitenterrein zoeken naar mogelijkheden voor projecties in combinatie met het (Dordtse) daglicht.

Marloes van Son experimenteert tijdens haar werkperiode met elektromotoren als geluidsbron, het ontwerpen van instrumenten en de mogelijkheden van elektronische geluidsmodules. Ze gaat op zoek naar een tussenvorm van installatie en instrument waarbij de objecten die ontstaan zowel zelfstandig een compositie voortbrengen, als door een performer bespeeld worden.

Julien Thomas brengt zijn project Conversation Balance naar DordtYart. Een werk waarbij hij acteurs, muzikanten maar ook toeschouwers vraagt interactie aan te gaan op dit ronde, balanszoekende platform. Julien omschrijft het platform als: ‘interpersonal installation that explores the nature of political agency.’ Het werk wordt gebruikt voor performances en hij ontwikkelt verder installaties voor de tentoonstelling A Balancing Act in KAdE Amersfoort.

Bram Vreven maakt klankinstallaties waarbij hij akoestische en elektronische geluiden tegen elkaar aflegt. De visuele aspecten en het geluid van de werken hebben een evenredige rol. In de hal experimenteert Bram met een klein formaat speakers en bewegingen waarbij de luisterervaring groots is.

 

 

 


 


Dordtyart 2018

The doors of the Biesboschhal open for the new season DordtYart 2018 in the last weekend of April! Just like previous years, the exhibition connects to the past, when factory workers in DordtYart hammered, drilled, tinkered, in summary: they created. Now it’s up to the artists to search for new applications and stories in their temporary studios. DordtYart offers them a place for experimention in a playful way, and gives space for imagination, intuition and craftsmanship. You will have the unique opportunity to follow the artists in their process of creating.


opening2018.jpg


OPENING WEEKEND 28 & 29 APRIL

On 28 April, Folkert de Jong opens the exhibition at 15.00 hrs. There will also be a special performance by artist Julien Thomas. All the artists are present in their new workshops during the whole weekend. During this weekend you can purchase a season ticket for DordtYart 2018 for a special price of € 12.50.

The hall is open for visitors during the Pentecost weekend (from Friday 18 May to Monday 21 May) and every three weeks from Friday to Sunday with the finissage on 22 July, see www.dordtyart.nl

From September 1, DordtYart will be devoted to contemporary sound art for a month and a half during the exhibition Science of Sound.


artists2018.jpg
Inti Hernandez, Kim Habers, Sander Breure & Witte van Hulzen, Jan Kees van Kampen, Marloes van Son, Femke Schaap


artists 2018

Sander Breure & Witte van Hulzen will place several sculpted actors in the hall of various materials such as bronze and ceramics. In DordtYart they continue their research about how these actors relate to their audience, their scene, space and to the contemporary art. With a specially placed oven in the hall they further experiment with clay, among other things.

Kim Habers & Yvon Ariese work in the outdoor area of DordtYart, looking for different ways to transform drawings into sculptural outside works. Material research occurs: how can this everyday material remain foldable and be weatherproof? In the hall, Kim shows the Verwoeste Luchtbrug, made for Into Nature 2016.

Edwin van der Heide dives with his recording equipment into the water of the port of DordtYart. For a month he collects data, tones and waves that form the beginning of a new study. In addition, Edwin assists a number of artists in the hall during their working period.

Inti Hernandez places one of his eight amphitheaters in DordtYart: Encounter Place, first variation. In the hall he will work on various projects in the wood workshop, using the language of architecture and industrial design to bring common sense into the contemporary art. He does not only experiment with his objects, but also with the experience of the spectator.

Jan Kees van Kampen brings his water installation Lingua Franca into the hall, where water is set in motion by sound. He continues to work on various mechanical, electronic and scenographic alternatives and makes his original starting points more transparent and in-depth; the notion of a dialogue between two machines (or between man and machine).

Femke Schaap experiments with electric motors as a sound source, the design of instruments and the possibilities of electronic sound modules. She will explore the intermediate form of installation and instrument, in which the objects that emerge can both produce compositions independently and be played by a performer.

Marloes van Son experimenteert tijdens haar werkperiode met elektromotoren als geluidsbron, het ontwerpen van instrumenten en de mogelijkheden van elektronische geluidsmodules. Ze gaat op zoek naar een tussenvorm van installatie en instrument waarbij de objecten die ontstaan zowel zelfstandig een compositie voortbrengen, als door een performer bespeeld worden.

Julien Thomas brings his project Conversation Balance to DordtYart. A work in which he asks actors, musicians and spectators to interact on this round, balance-seeking platform. Julien describes the platform as "interpersonal installation that explores the nature of political agency." The object will be developed in the hall for the exhibition A Balancing Act at KAdE Amersfoort.

Bram Vreven makes sound installations in which he sets acoustic and electronic sounds to the contrary of each other.  The visual aspects and sounds of the works have a proportional role. In the hall, Bram experiments with small speakers and movements producing a grand listening experience.

 

 

                                     Online versie Afmelden